युवा अवस्था कति पटकसम्मको यौ*नक्रियालाई सामान्य मानिन्छ ?