माइला लामाको पत्र : छानोमा आगो झोस्ने बिदेशीका नोकर बिरुद्ध निर्मम बनौं